Regulamin

§ 1

Przepisy wprowadzające

 1. „Zielony Parking” jest całorocznym i czynnym całodobowo parkingiem płatnym strzeżonym przeznaczonym dla samochodów osobowych.
 1. Poprzez wjazd na teren parkingu dochodzi do zawarcia umowy na odpłatne korzystanie z miejsca postojowego natomiast kończy się wraz z uiszczeniem opłaty parkingowej i wyjazdem z parkingu.
 1. Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień.
 1. Regulamin parkingowy jest integralną częścią umowy z klientem.

 

§ 2

Zasady ruchu obowiązujące na terenie parkingu

 1. Na terenie parkingu osoba kierująca pojazdem zobowiązana jest do przestrzegania poniższych przepisów, a w sprawach poniżej nieuregulowanych podlega pod przepisy określone w ustawie Prawo o ruchu drogowym.
 2. Na terenie parkingu, dróg dojazdowych i wewnętrznych obowiązuje maksymalna prędkość poruszania się pojazdów do 5 km/h.
 3. Pierwszeństwo przejazdu na terenie parkingu ma pojazd nadjeżdżający z prawej strony (zasada prawej dłoni).
 4. Osoba korzystająca z parkingu zobowiązana jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych oraz poleceń obsługi parkingu.

 

§ 3

Zasady korzystania z parkingu

 1. Na terenie parkingu obowiązuje zakaz palenia, używania otwartego ognia i spożywania alkoholu.
 2. Wjeżdżając na parking należy pobrać od obsługi parkingu bilet wjazdowy, który będzie stanowił również podstawę wydania pojazdu przy wyjeździe z parkingu.
 3. Przesiadka pasażerów oraz przepakowanie bagaży z auta klienta do samochodu dowożącego do portu lotniczego, oraz odwrotnie, odbywa się w miejscu wskazanym przez obsługę parkingu.
 4. Pojazd parkuje i odbiera z miejsca postojowego tylko kierowca wraz z pracownikiem parkingu.
 5. Zakazane jest wjeżdżanie na miejsca postojowe wraz z pasażerami i bagażami oraz stawania na więcej niż jednym miejscu postojowym.
 6. W czasie parkowania kierowca jest obowiązany zwrócić szczególną uwagę na pojazdy sąsiednie i ustawić pojazd w wyznaczonych przez obsługę parkingu miejscu postojowym.
 7. Klient oddający samochód na parking ma obowiązek okazać obsłudze parkingu wszystkie uszkodzenia pojazdu i braki w jego wyposażeniu zewnętrznym. Przyjęcie na parking samochodu z widocznymi uszkodzeniami zewnętrznymi uzależnione jest od decyzji obsługi parkingu. W takim przypadku ryzyko w wyniku strat powstałych w związku z uszkodzeniami ponosi Klient.
 8. Pozostawiony na parkingu pojazd powinien mieć pozamykane szyby i zamki tak, aby dostęp osób trzecich z zewnątrz był niemożliwy. Cenne przedmioty nie powinny znajdować się na widoku.
 9. Nie należy pozostawiać w pojeździe biletów parkingowych.
 10. Pojazd pozostawiony na parkingu powinien być skutecznie zabezpieczony przed samoczynnym przemieszczaniem się. Ryzyko skutków w tym zakresie ponosi w pełni Klient, również w stosunku do osób trzecich.
 11. Obsługa parkingu nie przyjmuje kluczyków od samochodów pozostawionych na parkingu.
 12. Klient ma obowiązek okazać dowód rejestracyjny pojazdu na żądanie pracownika parkingu.
 13. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących wszelkiego rodzaju broń palną oraz materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz inne, chyba że, posiadacz ma stosowne zezwolenie i znajdujący się w pojeździe niebezpieczny materiał jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 14. Rezerwacja Klienta jest automatycznie anulowana w przypadku przyjazdu na parking później niż 40 minut od godziny zaznaczonej przy dokonywaniu rezerwacji i nie poinformowania o tym telefonicznie lub mailowo obsługi parkingu. Obsługa parkingu może odmówić wjazdu na parking Klientowi i kazać mu czekać jeśli przyjechał on wcześniej niż 40 minut od godziny podanej przez niego w formularzu przy dokonywaniu rezerwacji.

 

 

§ 4

Odpowiedzialność właściciela parkingu

 1. Właściciel parkingu odpowiada za ewentualne szkody zgodnie z polisą ubezpieczeniową o odpowiedzialności cywilnej do kwoty 100.000 zł. W przypadku zdarzeń objętych polisą, wszelkie roszczenia są przenoszone na ubezpieczyciela w ramach zawartych umów.
 2. Użytkownik pojazdu jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania o zaistnieniu szkody w pojeździe, nie później jednak niż przed opuszczeniem parkingu. W przypadku zaistnienia szkody roszczenia będą rozpatrywane wyłącznie w przypadku zgłoszenia takiego przypadku przed wyjazdem Klienta z parkingu.
 3. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia takie jak: pęknięcia szyb wynikające ze zmęczenia materiału, różnicy temperatur lub wcześniejszych uszkodzeń szyby.
 4. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z działania sił wyższych np. opadów gradu.
 5. Właściciel parkingu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikające z nieprzestrzegania przez korzystających z parkingu postanowień niniejszego regulaminu.
 6. Właściciel parkingu ma prawo odmówić przyjęcia pojazdu na parking: gdy parking jest pełny lub gdy pojazd jest w złym stanie technicznym.
 7. Właściciel parkingu ma prawo odmówić przewozu osób znajdujących się pod wpływem alkoholu samochodem transferowym na/z lotnisko, osób nie stosujących się do poleceń obsługi i do zasad obowiązujących na parkingu.

 

§ 5

Odpowiedzialność korzystającego z parkingu

 1. Stan techniczny pojazdu nie powinien zagrażać otoczeniu. Ryzyko strat powstałych wskutek niesprawności technicznej pojazdu na terenie parkingu ponosi Klient, również w stosunku do osób trzecich.
 1. Wszelkie uszkodzenia pojazdów podczas manewrowania należy natychmiast zgłosić obsłudze parkingu. Niezgłoszenie tego faktu będzie skutkować wezwaniem policji nawet po wyjeździe Klienta z parkingu.
 1. Za przedmioty pozostawione w pojeździe całkowitą odpowiedzialność ponosi Klient.
 1. Użytkownik pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim na terenie parkingu przez niego samego i osoby mu towarzyszące. Ponadto ponosi on odpowiedzialność za zawinione zanieczyszczenie parkingu.
 2. W przypadku zgubienia kluczyków bądź zatrzaśnięcia ich wewnątrz pojazdu, próby dostania się do wnętrza samochodu mogą być podjęte przez Klienta po stwierdzeniu tożsamości poprzez okazanie przez kierującego pracownikowi Parkingu dowodu rejestracyjnego pojazduu, dowodu osobistego lub prawa jazdy. Wszelkie czynności zmierzające do otwarcia pojazdu Klient podejmuje na własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność za szkody z tym związane. W przypadku odmowy wylegitymowania się przez kierującego bądź braku tożsamości danych, obsługa parkingu niezwłocznie zawiadomi Policję.
 3. Kierującym w stanie nietrzeźwym lub których stan wskazuje na spożycie alkoholu, bądź innych środków odurzających obsługa może odmówić przyjęcia na parking lub wydania z parkingu pojazdu. Obsługa ma prawo w takim przypadku zawiadomić Policję. Na terenie parkingu obowiązuje całkowity zakaz spożywania alkoholu.
 4. Klient poprzez wjazd na teren parkingu akceptuje warunki umowy przedstawione w niniejszym Regulaminie i zobowiązuje się do ścisłego przestrzegania jego postanowień. W przypadku nie zastosowania się do któregoś z punktów regulaminu może być wezwany patrol interwencyjny ochrony lub policja.
 5. Regulamin parkingowy  jest integralną częścią umowy z klientem. Poprzez wjazd na teren parkingu Klient automatycznie akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się go przestrzegać.

 

§ 6

Opłaty za korzystanie z parkingu

 1. Opłata parkingowa naliczana jest  w systemie 24 godzinnym. Nowy dzień rozliczeniowy rozpoczyna się po przekroczeniu 24 godziny pobytu na parkingu.
 1. Opłata za parkowanie pobierana jest gotówką przez obsługę przy wjeździe na parking.
 1. Wysokość kary za zagubiony bilet parkingowy wynosi 50 złotych brutto.
 2. Wysokość opłat za korzystanie z parkingu podana jest w cenniku na stronie internetowej i w cenniku przy wjeździe na parking. Podane ceny są cenami brutto i zawierają obowiązujący aktualnie podatek VAT w wysokości 23%.
 1. Załadunek i wyładunek bagaży nie jest wliczony w usługę parkingową.
 1. Wobec klientów uchylających się od uiszczenia opłaty będą podejmowane stosowne czynności formalnoprawne.

 

§ 7

Postanowienia końcowe

 1. Faktury VAT za usługę parkingową zostają wystawione na życzenie klienta bezpośrednio u obsługi parkingu.
 2. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać pod numerem telefonu +48 669 605 920, na adres email [email protected] lub bezpośrednio u obsługi parkingu.
 3. Regulamin obowiązuje od dnia 1 grudnia 2015r.