Polityka prywatności

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Polityka Prywatności określa w jaki sposób dbamy o Twoje dane osobowe i Twoje prawa.

 

§ 2. DEFINICJE

Miejsca postojowe „ZIELONY PARKING” Włodzimierz Idasiak lub Administrator – Miejsca postojowe „ZIELONY PARKING” Włodzimierz Idasiak NIP: 8941443923 REGON: 930079711 Adres: Rdestowa 18, 54-530 Wrocław

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Strona lub Serwis – strona internetowa dostępna pod adresem www.zielonyparking24.pl,

Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Strony.

 

§ 3. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH i JAK MOŻESZ SIĘ Z NAMI SKONTAKTOWAĆ?

Miejsca postojowe „ZIELONY PARKING” Włodzimierz Idasiak jest administratorem Twoich danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu www.zielonyparking24.pl, oraz usług świadczonych przez firmę Miejsca postojowe „ZIELONY PARKING” Włodzimierz Idasiak.

W razie pytań dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz przysługujących Ci praw, skontaktuj się z nami:

– drogą mailową na adres e-mail: [email protected]

 

§ 4. JAKIE DANE OSOBOWE PRZETWARZAMY, W JAKICH CELACH I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRAWNEJ?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe w różnych celach, w różnym zakresie i na różnej podstawie prawnej określonej w RODO. Chcemy przekazać Ci jak najbardziej przejrzyste informacje, dlatego pogrupowaliśmy je odnosząc się do celu przetwarzania Twoich danych osobowych.

Nawiązanie kontaktu, przedstawienie oferty

Zakres danych – W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, podczas rozmowy telefonicznej oraz przesłane na adres e-mail [email protected].

Podstawa prawna – Dane niezbędne do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

Statystyki korzystania z Serwisu oraz zapewnienie wysokiej jakości Serwisu

Zakres danych – W tych celach przetwarzamy dane osobowe dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, takie jak: odwiedzane strony i podstron Serwisu oraz ilość spędzanego na każdej z nich czasu, jak również dane dotyczące Twojej historii wyszukiwania, Twojego adresu IP oraz dane dotyczące przeglądarki oraz systemu operacyjnego.

Podstawa prawna – Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

Ustalenie, dochodzenie i egzekucja roszczeń

Zakres danych – W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie podczas kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego, rozmowy telefonicznej lub wiadomości wysłanej na adres [email protected], takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z naszych usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki korzystasz z naszych usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody.

Podstawa prawna – Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

Rozpatrywanie skarg i wniosków, odpowiedzi na pytania

Zakres danych – W tym celu możemy przetwarzać niektóre dane osobowe podane przez Ciebie w poprzez formularz kontaktowy, jak również dane dotyczące korzystania z naszych usług, będących przyczyną skargi lub wniosku, dane zawarte w dokumentach załączonych do skargi lub wniosku.

Podstawa prawna – Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług oraz na budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami

Badanie Twojej satysfakcji

Zakres danych – W tym celu przetwarzamy Twoje dane osobowe obejmujące: adres e-mail, jak również Twoje odpowiedzi na przygotowane przez nas pytania, zawarte w ankietach i formularzach wykorzystywanych do badania satysfakcji.

Podstawa prawna – Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na poprawie funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną oraz dokonaniu oceny satysfakcji ze świadczonych przez nas usług.

Marketing naszych produktów i usług

Zakres danych – W tym celu przetwarzamy dane osobowe podane przez Ciebie przy wysyłaniu wiadomości e-mail (za pomocą formularza kontaktowego) oraz dane dotyczące Twojej aktywności w Serwisie, rejestrowane i przechowywane za pośrednictwem plików cookies. Dane dotyczące aktywności dotyczą w szczególności takich danych jak: historia wyszukiwania, kliknięcia w Serwisie, odwiedziny stron Serwisu i ich podstron, daty logowania i rejestracji, dane dotyczące korzystania z określonych usług w Serwisie, historia i Twoja aktywność związana z naszą komunikacją mailową z Tobą.

Podstawa prawna – Nasz prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na marketingu naszych produktów i usług oraz produktów i usług naszych klientów (w tym potencjalnych pracodawców).

 

§ 5. Jakich narzędzi i technologii używamy do przetwarzania Twoich danych osobowych?

Pliki cookies

 • Wykorzystujemy pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 • Przechowujemy pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskujemy dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych (remarketing) oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 • Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Strony przez Użytkownika może być utrudnione.
 • Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.

Inne technologie

Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Strony:

 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.

Logi serwera

 • Korzystanie ze Strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest Strona.
 • Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 • Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze.
 • Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze Strony i nie są wykorzystywane przez Administratora w celu identyfikacji Użytkownika.
 • Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem.

 

§ 6. KOMU UDOSTĘPNIAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Przekazujemy Twoje dane osobowe następującym kategoriom odbiorców:

 • Organy państwowe
 • Udostępniamy Twoje dane osobowe, jeżeli zwrócą się do nas o to uprawnione organy państwowe, w szczególności jednostki organizacyjne prokuratury, Policja, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej.
 • W przypadku udostępnienia danych organom wymienionym w pkt. 1 informujemy o tym Ciebie bezzwłocznie chyba, że na podstawie odrębnych przepisów będzie to niemożliwe.

 

§ 7. Komu powierzamy Twoje dane osobowe?

Powierzamy przetwarzanie danych osobowych następującym kategoriom podmiotów:

 • Firmy z które zapewniają nam podstawowe usługi związane z działaniem naszej firmy:
 • dhosting.pl Sp. z o.o., Al. Jerozolimskie 98, 00-807 Warszawa NIP: 7010198361, Regon: 141998822, KRS: 0000336780 – w celu przechowywania danych osobowych na serwerze i podczas wykonywania prac modernizacyjnych na stronie.

 

§ 8. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE?

Twoje dane osobowe przechowujemy przez okres wiążącej nas z Tobą umowy dla celów realizacji usługi oraz związanych z nim czynności,  jak również do celów marketingowych. Twoje dane osobowe niezbędne do celów księgowych przechowujemy przez okres min. 5 lat (zgodnie z obowiązującą ustawami dotyczącymi rachunkowości). W przypadku gdy Twoje dane pozyskaliśmy w celu kontaktu (korespondencja mailowa) i nie zawarliśmy żadnej umowy, usuniemy je po roku czasu. Dane osobowe Użytkowników odwiedzających nasz Serwis przechowujemy przez czas odpowiadający cyklowi życia zapisanych na ich urządzeniach plików cookies.

§ 9. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA Z ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Zapewniamy realizację Twoich uprawnień wskazanych poniżej. Możesz realizować swoje prawa przez zgłoszenie żądania na adres e-mail: [email protected]

Prawo do cofnięcia zgody

Masz prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzieliłeś w momencie rejestracji w Serwisie, jak również podczas korzystania z poszczególnych usług i funkcjonalności oferowanych w Serwisie. Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody. Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez nas zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji. Może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem możemy świadczyć jedynie za zgodą (np. Udostępnianie Profilu).

Podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO

Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”)

Masz ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

Masz prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

 • wycofałeś określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o Twoją zgodę;
 • Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celach marketingowych;
 • wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystywania Twoich danych w celu prowadzenia statystyki korzystania z Serwisu i badania satysfakcji;
 • Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, możemy zachować pewne dane osobowe w zakresie niezbędnym do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu, które to dane zachowujemy dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z naszych usług.

Podstawa prawna: art. 17 RODO

Prawo do ograniczenia przetwarzania danych

Masz prawo do żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych. Jeżeli zgłosisz takie żądanie, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwimy Ci korzystanie z Serwisu. Nie będziemy też do Ciebie wysłać żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

Masz prawo do żądania ograniczenia wykorzystania Twoich danych osobowych w następujących przypadkach:

 • gdy przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych zażądasz ograniczenia ich wykorzystania;
 • gdy Twoje dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których je zebraliśmy lub wykorzystywaliśmy, ale są one potrzebne Tobie w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
 • gdy wniosłeś sprzeciw wobec wykorzystania Twoich danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na Twoją szczególną sytuację – ochrona Twoich interesów, praw i wolności przeważa nad interesami, które realizujemy, przetwarzając Twoje dane osobowe.

Podstawa prawna: art. 18 RODO

Prawo dostępu do danych

Masz prawo uzyskać od nas potwierdzenie, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, masz prawo:

 • uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;
 • uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania Twoich danych lub o kryteriach ustalania tego okresu, o prawach przysługujących Ci na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;
 • uzyskać kopię swoich danych osobowych.

Podstawa prawna: art. 15 RODO

Prawo do sprostowania danych

Masz prawo do sprostowania i uzupełnienia podanych przez siebie danych osobowych. Możesz tego dokonać poprzez wysłanie maila na adres [email protected]. W odniesieniu do pozostałych danych osobowych masz prawo żądać od nas sprostowania tych danych (jeżeli są nieprawidłowe) oraz ich uzupełnienia (jeżeli są niekompletne).

W jakim czasie spełniamy Twoje żądanie?

Jeżeli, w wykonaniu wymienionych powyżej uprawnień, występujesz do nas z żądaniem, spełniamy to żądanie albo odmawiamy jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak – z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – nie będziemy mogli spełnić Twojego żądania w ciągu miesiąca, spełnimy je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Cię uprzednio o zamierzonym przedłużeniu terminu.

Ze względów technicznych, potrzebujemy zawsze 24h na dokonanie aktualizacji wybranych przez Ciebie ustawień w naszych systemach. Dlatego może się zdarzyć, że otrzymasz od nas w trakcie aktualizacji systemów wiadomość e-mail, z której otrzymywania zrezygnowałeś.

Zgłaszanie skarg, zapytań i wniosków

Możesz zgłaszać do nas skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Ci uprawnień.

Jeżeli uważasz, że Twoje prawo do ochrony danych osobowych lub inne prawa przyznane Ci na mocy RODO zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

§ 10. W JAKI SPOSÓB DBAMY O BEZPIECZEŃSTWO TWOICH DANYCH OSOBOWYCH?

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Serwis używa szyfrowanej transmisji danych (SSL) podczas wysyłania formularza, co zapewnia ochronę identyfikujących Cię danych przez nieupoważnione systemy lub osoby. Staramy się by do Twoich danych miały dostęp tylko uprawnione przez nas osoby.

 

§ 11. ZMIANY W POLITYCE PRYWATNOŚCI

Stosownie do potrzeb możemy zmieniać i uzupełniać Politykę Prywatności. O wszelkich zmianach lub uzupełnieniach poinformujemy Cię poprzez zamieszczenie odpowiednich informacji na Stronie, a w przypadku istotnych zmian możemy wysłać Ci także odrębne powiadomienia na wskazany przez Ciebie adres e-mail. Polityka Prywatności nie ogranicza żadnych uprawnień przysługujących Ci zgodnie z  przepisami prawa.